Naše kurzy

Psychohygiena pomáhajících pracovníků

Jak na asertivitu v praxi

Kurz asertivního způsobu jednání, které konstruktivním způsobem umožňuje otevřené a přímé vyjádření vlastních potřeb, s ohledem na potřeby a požadavky vašich klientů, kolegů či zaměstnavatelů.

VÍCE

Kurz asertivního způsobu jednání, které konstruktivním způsobem umožňuje otevřené a přímé vyjádření vlastních potřeb, s ohledem na potřeby a požadavky vašich klientů, kolegů či zaměstnavatelů.
Obsah:
Asertivní práva
Komplimenty
Odmítání
Žádost
Manipulace a reakce na ni
Podávání konstruktivní kritiky
Příjem kritiky
Dozvíte se:
Jak vyjadřovat aktuální emoce a zveřejňovat oprávněné požadavky
Naučíte se:
Odmítat bez pocitu viny
Požádat druhého a trvat si na svém
Odolávat manipulaci
Vyjadřovat a přijímat kritiku a další asertivní dovednosti

Celková cena: 
Kdy:
Kde:
Rozsah: 3 denní (24 vyučovacích hodin).
Určen pro: sociální pracovníky, psychology, psychoterapeuty, studenty, všechny z řad širší veřejnosti, kteří chtějí dosáhnout lepší spolupráce a pracovní atmosféry.
Lektoři: MUDr. Olga Kunertová, Mgr. Barbora Hrušková, Mgr. Gabriela Špačková, Mgr. Naďa Kostková.

Moje duševní hygiena, jak o ni pečovat

Interaktivní seminář je určen pro zdravotní sestry, které se chtějí dozvědět více o možnostech duševní hygieny, o způsobech, jak o sebe více ve své práci pečovat a o nástroji supervize a jeho efektivním využití v profesním životě.

VÍCE

Interaktivní seminář je určen pro zdravotní sestry, které se chtějí dozvědět více o možnostech duševní hygieny, o způsobech, jak o sebe více ve své práci pečovat a o nástroji supervize a jeho efektivním využití v profesním životě.
Obsah:
Teoretické informace o syndromu vyhoření a duševní hygieně
Základy sebepéče
Příklady využívání supervize
Diskuse nad konkrétními příklady a jejich řešení
Dozvíte se:
Jak rozpoznat plíživé symptomy vyhoření a jak se bránit
Jak souvisí vyhoření s přístupem k práci a k sobě
K čemu jsou dobré supervize a jak je efektivně využívat
Naučíte se:
Základy relaxačních technik
Stanovovat si a hájit si své hranice
Vnímat lépe svoje potřeby

Celková cena: 
Kdy:
Kde:
Rozsah: 1 den (8 vyučovacích hodin).
Určen pro: sociální pracovníky, zdravotní sestry, všechny osoby z řad široké veřejnosti, kteří jsou syndromem vyhoření ohroženi.
Lektoři: Mgr. Barbora Hrušková.

Napsali o kurzu:
„Nikdy se nesešli tak emotivní a sdílní lidé jako zde, aby probrali věci do hloubky, padla spousta podnětů, jak bychom to mohli u nás zlepšit. Za to jsem ráda.“

„Šla jsem sem ve stresu, nechtěla jsem, měla jsem jinou práci, přišla jsem z vnitřního donucení. Cítím se teď lépe, vyzkouším si doma Jacobsona – progresivní relaxaci. Jsem z kurzu mile a příjemně překvapená. Odnáším si, že je potřeba sama se sebou něco dělat, dřív jsem neměla pocit, že je to potřeba. Děkuji.“

„Přišla jsem s neuspořádanými pocity, nečekala jsem nic převratného. Strávila jsem den, kdy jsem se věnovala sama sobě, cítila jsem se tu dobře, uvědomila jsem si spoustu věcí, odcházím strašně spokojená. Občas mě techniky děsí, tady jsem se cítila strašně dobře. Duševní hygiena: Musím se věnovat sama sobě, na úrovni relaxační, to je to co nedělám, protože na to nemám čas, tohle je strašně inspirativní, dneska ten den, kdy vím, jak na to.“

„Slyšela jsem o duševní hygieně dříve, šla jsem sem unavená, hledala důvody proč nejít, ale zvítězila jsem já. Líbila se mi práce ve skupince, relaxace, povídání o pocitech je strašně příjemné. Vážit si sama sebe, na to občas zapomínám, na sebe, co já chci. Rozhodla jsem se zapisovat si přání a potřeby, pak budu mít možnost si vybrat, až to budu potřebovat.“   

Time management pro pomáhající profese

Kurz organizace vlastního času s důrazem na plánování pracovních aktivit.

VÍCE

Kurz organizace vlastního času s důrazem na plánování pracovních aktivit.
Důležitou součástí kurzu je propojení teoretických zásad a inspirací s praxí a potřebami účastníků tak, aby se nové pohledy na práci s časem odrazily v konkrétních změnách a úpravách časového plánu každého z nich.
Obsah:
Time Management 4. generace
Vývoj plánovacích systémů a zkušenosti s jejich používáním
Obecné předpoklady a principy, jimiž se řídím
Pomůcky pro přípravu časového plánu
Stanovování časového plánu
Stanovování priorit a cílů
Dozvíte se:
Jak díky nově nabytým dovednostem předcházet syndromu vyhoření
Jak používat diář jako užitečnou pomůcku
Naučíte se:
Efektivně si stanovovat priority a cíle – dbát na to, aby tyto cíle byly konkrétní, měřitelné a dosažitelné
Plánovat své činnosti tak, aby byly v souladu s prioritami a cíli vaší pracovní pozice a zároveň dostatečně odrážely vaše vlastní potřeby

Celková cena: 
Kdy: 
Kde:
Rozsah: 1 den (8 vyučovacích hodin).
Určen pro: sociální pracovníci.
Lektoři: MUDr. Olga Kunertová, Mgr. Barbora Hrušková, Mgr. Gabriela Špačková.

Napsali o kurzu:

„Už vím jak si mohu zjednodušit život, není to vůbec složité!“

„Mnohokrát děkuji lektorům za příjemně a hlavně účelně strávený den.“

„Kurz byl příjemný a otevřel mi prostor, v němž hlavní roli hraji já.“

Jak si udržet hranice při práci s klientem

Kurz pro všechny, kdo mají v náplni práce kontakt s klientem.

VÍCE

Kurz pro všechny, kdo mají v náplni práce kontakt s klientem.
Obsah:
Definice vlastní role a možné nabídky vůči klientovi
Orientace ve vlastních potřebách a motivech
Reflektování vlastní role
Bezpečí pracovníka
Identifikace a hierarchizace zadavatelů včetně potřeb a motivů samotného pracovníka a pracoviště
Připojování se ke klientovi – 5 hlavních vodítek
Mapování klientovy úrovně rozvoje a jeho limitů
Identifikace potřeb, na které budu reagovat nabídkou
Zacházení s limity služby a limity klienta
Párování potřeb klienta, pracovníka a možností instituce
Vytváření konkrétní nabídky s respektem k úrovni klientova rozvoje a jeho limitů
Stanovování pravidel poskytování služby
Řešení situace, kdy se nabídka a poptávka rozcházejí nebo kdy jsou stanovená pravidla porušována
Trénink ve skupinách a řešení modelových situací konkrétních případů účastníků
Dozvíte se:
Jak si vhodně zmapovat vlastní potřeby, motivy a hranice, v nichž je klientům poskytována daná služba
Naučíte se:
Identifikovat potřeby a limity konkrétních klientů a obojí pak zohledňovat při dojednávání spolupráce a konkrétních zakázek

Celková cena:
Kdy:
Kde:
Rozsah: 2 denní (16 vyučovacích hodin).
Určen pro: sociální pracovníky.
Lektoři: MUDr. Olga Kunertová, Mgr. Barbora Hrušková, Mgr. Gabriela Špačková, Mgr. Naďa Kostková.

Napsali o kurzu:

„Lektorům vzkazuji velké díky! Na kurzu byl dostatek prostoru k volnému, nenucenému projevu, vládla příjemná atmosféra. Největším přínosem pro mě byla metoda „silná 5.“

„Lektoři bezvadně reagovali na dotazy účastníků, byylo to skutečně interaktivní v pravém slova smyslu.“

„Teď už mi půjde snáz rozšifrovat – najít cestu, jak řešit problém.“

„Hurááá, mám vlastní hranice!“

Jak sebou nenechat manipulovat

Manipulace jsou speciální komunikační akty, které mají za cíl přimět vás, abyste dělali, co od vás manipulující potřebuje.

VÍCE

Manipulace jsou speciální komunikační akty, které mají za cíl přimět vás, abyste dělali, co od vás manipulující potřebuje. Některé manipulační akty jsou poměrně zjevné, některé se odhalují hůř, ale vždy jde o nepříjemnou zkušenost, které není snadné se bránit. S manipulativním chováním se potkává každý jak v soukromém, tak v pracovním prostředí. Speciální problematikou je manipulativní chování klientů pomáhajících institucí. V kurzu si řekneme něco o manipulativních technikách obecně, speciálně se budeme zabývat manipulací v kontextu poskytování sociálních služeb. Vysvětlíme si jak manipulaci poznat a jak se jí bránit, představíme techniky, použitelné především v profesionálním kontextu pomáhajícího pracovníka. Zmíníme se také o nebezpečí manipulace s klientem.
Obsah:
Teorie manipulace.
Představení možných obranných reakcí.
Nácvik reagování na manipulaci.
Rozbor konkrétních zkušeností účastníků s manipulátory a hledání ideální reakce.
Dozvíte se:
Jak manipulativní chování poznáte.
Jaké máte možnosti se bránit.
Jak na manipulace reagovat.
Naučíte se:
Účinné sebeobraně.
Identifikovat situace, kdy jste manipulováni nebo kdy sami manipulujete.
Nahradit tyto nepříjemné strategie v životě jinými.
Vyzkoušíte si vše v konkrétních cvičeních.
Budete mít možnost sdílet vlastní zkušenosti a konzultovat vlastní případy.

Celková cena: 
Kdy: 
Kde: 
Rozsah: 1 den (8 vyučovacích hodin).
Určen pro: všechny, kteří se s manipulací mohou setkat a chtějí proti ní účinně bojovat.
Lektoři: MUDr. Olga Kunertová, Mgr. Gabriela Špačková.

Jak hořet a nevyhořet (Účinné dovednosti k prevenci syndromu vyhoření)

Za účinnou prevenci syndromu vyhoření považujeme nejen dovednost oddělovat pracovní čas od soukromí, ale také umění nenechat se manipulovat a zorganizovat si pracovní čas. Akreditováno MPSV.

VÍCE

Za účinnou prevenci syndromu vyhoření považujeme nejen dovednost oddělovat pracovní čas od soukromí, ale také umění nenechat se manipulovat a zorganizovat si pracovní čas.
Za nutnou považujeme rovněž dostatečnou orientaci v tom,  co je úkolem pracovníka na daném pracovišti, kde se jeho kompetence potkává s kompetencemi a odpovědnosti spolupracovníků, dovednost vyjednávání s kolegy, ale i s klienty o pravidlech a hranicích služby.
Za tím účelem učíme v rámci prevence syndromu vyhoření základy vedení rozhovoru, komunikační dovednosti, jako je asertivita a efektivní vyjednávání, ale také reflektování vlastních předpokladů o klientech, kolezích, nárocích na vlastní osobu, své profesionální roli atd.
Kurz je doplněn nácvikem relaxačních technik, umění sebepomoci při nedostatku energie a a prací na uvědomování si potřeb vlastního těla.
Obsah:
Teorie manipulace
Představení možných obranných reakcí
Nácvik reagování na manipulaci
Rozbor konkrétních zkušeností účastníků s manipulátory a hledání ideální reakce
Dozvíte se:
Jak manipulativní chování poznáte
Jaké máte možnosti se bránit
Jak na manipulace reagovat
Naučíte se:
Účinné sebeobraně
Identifikovat situace, kdy jste manipulováni nebo kdy sami manipulujete
Nahradit tyto nepříjemné strategie v životě jinými
Vyzkoušíte si vše v konkrétních cvičeních
Budete mít možnost sdílet vlastní zkušenosti a konzultovat vlastní případy

Celková cena: 
Kdy:
Kde:
Rozsah: 3 denní (24 vyučovacích hodin).
Určen pro: sociální pracovníky, zdravotní sestry.
Lektoři: MUDr. Olga Kunertová, Mgr. Gabriela Špačková.

Terapeutické dovednosti

Život ve vlastních rukou – základy narativního přístupu v praxi pomáhajících profesí

Představíme vám základní koncepty narativního přístupu v poradenství a psychoterapii, budete mít možnost si vše vyzkoušet v rozhovorech s kolegy, ukážeme vám na konkrétních případech, k čemu může být narativní přístup užitečný.

VÍCE

Čtyřdenní kurz pro pracovníky v pomáhajících profesích.
Obsah:
Principy narativního přístupu k terapii a sociálnímu poradenství.
Základy vedení narativního rozhovoru – konverzace zaměřená na oddělení klienta od problému („Člověk je člověk. Problém je problém.“) a na zviditelnění preferovaných a podpůrných příběhů o jeho identitě a životě.
Nástroje vedení narativního rozhovoru – tzv. mapy narativních rozhovorů.
Přínos situování klientových problémů do sociálního a kulturního kontextu (dekonstrukce).
Rozvíjení alternativních, úzce rozvinutých životních příběhů (reautorizace).
Nácvik dovedností v malých skupinkách.
Dozvíte se:
Jak oddělovat klienta od problému.
Jak se doptávat se na to, co je pro klienta důležité.
Jak zviditelňovat a rozvíjet s klientem alternativní příběhy o jeho životě, které posilují jeho kompetence.
Jak pomoci klientům zasadit jejich příběh a problémy do širšího kontextu a zpřístupnit jim nové úhly pohledu na sebe a svůj život.
Naučíte se:
Vidět za nálepkami a diagnózami člověka a jeho příběhy.
Konkrétní techniky – mapy – vedení rozhovoru (externalizace, re-authoring, re-membering, atd.).
V malých nácvikových skupinkách si vyzkoušíte, jak tyto techniky fungují v praxi.
Napsali o kurzu:
„Získala jsem nový pohled na psychoterapeutické procesy a práci s klientem.“
„Kurz mi otevřel obzory v možné komunikaci, ve směřování rozhovoru s klientem. Sebezkušenost a tím pochopení co může zažívat klient“.
„Více jsem pochopila jednotlivé techniky, mám chuť je zkusit v praxi.“
Celková cena:
Kdy: 
Kde: 
Rozsah: 4 denní (32 vyučujících hodin).
Určen pro: sociální pracovníky, psychology, psychoterapeuty, studenty.
Lektoři: MUDr. Olga Kunertová, Mgr. Naďa Kostková.
Supervize v narativním duchu

Absolvovali jste kurz narativní terapie a zkoušíte získané poznatky využít v praxi? Občas se v tom ztrácíte nebo si nejste jisti, jak pokračovat?

VÍCE

Potřebovali byste supervizi zaměřenou na využití narativních postupů? Supervizi v narativním duchu?
Je tu!
Můžete přinést svoje případy, nahrávky a zkušenosti.
Práci si nimi doplníme opakováním a tréninkem podle vašeho přání.
Pokusíme se zodpovědět vaše otázky či nejasnosti.

Celková cena: 
Kdy: 
Kde: 
Rozsah: 8 vyučovacích hodin.
Určen pro: sociální pracovníky, psychology, psychoterapeuty, studenty.
Lektoři: MUDr. Olga Kunertová, Mgr. Naďa Kostková.

Život ve vlastních rukou – základy narativního přístupu v praxi pomáhajících profesí II.

Pokračující kurz, ve kterém se seznámíte s dalšími koncepty narativního přístupu v poradenství a psychoterapii, budete mít možnost si vše vyzkoušet v rozhovorech s kolegy, ukážeme vám na konkrétních případech, k čemu může být narativní přístup užitečný. Akreditováno MPSV.

VÍCE

Čtyřdenní akreditovaný kurz pro pracovníky v pomáhajících profesích.

Pokračující kurz, ve kterém se seznámíte s dalšími koncepty narativního přístupu v poradenství a psychoterapii, budete mít možnost si vše vyzkoušet v rozhovorech s kolegy, ukážeme vám na konkrétních případech, k čemu může být narativní přístup užitečný.

Obsah:
Návrat k principům narativního přístupu k terapii a sociálnímu poradenství.
Další možnosti vedení narativního rozhovoru – konverzace zaměřená na re-membering (znovu.začleňování důležitých osob a jejich vlivu do života a prožívání, na zviditelnění podpůrných příběhů spojených s těmito osobami a jejich začleňování do sebeobrazu klienta).
Osvojíte si další nástroje vedení narativního rozhovoru – tzv. mapy narativních rozhovorů.
a naučíte se další postupy k zahušťování preferovaných příběhů.
Nácvik dovedností v malých skupinkách.
 
Dozvíte se:
Jak oživit důležité osoby z klientovy minulosti a jak využít jejich vlivu na klientův život pro jeho současnost a budoucnost.
Jak rozvíjet žádoucí sebeobraz klienta.
Jak dále zviditelňovat a rozvíjet s klientem alternativní příběhy o jeho životě, které posilují jeho kompetence.
Jak posilovat žádoucí sebeobraz klienta za pomoci přizvání do konzultace dalších souvisejících osob.
 
Naučíte se:
Rozvíjet žádoucí sebeobraz klienta a zviditelňovat jeho příběhy, které jej podporují.
Další konkrétní techniky – mapy – vedení rozhovoru (re-membering, práce s vnějšími svědky atd.).
V malých nácvikových skupinkách si vyzkoušíte, jak tyto techniky fungují v praxi.
Celková cena:
Kdy:
Kde: 
Rozsah: 4 denní (32 vyučujících hodin).
Určen pro: sociální pracovníky, psychology, psychoterapeuty, studenty.
Lektoři: MUDr. Olga Kunertová, Mgr. Naďa Kostková.

Co dělat, když si všimnu…aneb jak konstruktivně zužitkovat emoce v pomáhajícím rozhovoru

Jedinečná příležitost zažít práci v reflektujícím týmu. Pro studenty představuje možnost nahlédnout do kuchyně psychoterapeutů a pomáhajících profesionálů v praxi; seznámí se s vedením rozhovoru a vyzkouší si různé role.

VÍCE

Jedinečná příležitost zažít práci v reflektujícím týmu. Pro studenty představuje možnost nahlédnout do kuchyně psychoterapeutů a pomáhajících profesionálů v praxi; seznámí se s vedením rozhovoru a vyzkouší si různé role. Pro profesionály je tento kurz prostorem k nahlédnutí své vlastní praxe optikou reflektování. Seminář je postaven na reflektování vlastní praxe, ke kterému vám lektoři budou vytvářet různé příležitosti. Čeká vás něco málo teorie, ale hlavně praxe, živí klienti, videonahrávky, modelové rozhovory, práce s vašimi kazuistikami, diskuze nad zvolenými postupy.
Obsah:
Nahlédnutí vlastní práce optikou reflektování, sdílení zkušeností a získání užitečných nástrojů pro praxi
Vyzkoušení si v modelových situacích různé role
Dozvíte se:
V čem může být reflektování přínosem nejen pro průběh pomáhajícího rozhovoru, ale i pro vlastní pozici pomáhajícího profesionála
Naučíte se:
Používat techniky podporující pomáhající rozhovor a reflektování
Pracovat s předpoklady, které se pojí s prací pomáhajícího profesionála
Utvářet si funkční kritéria pro reflexi a hodnocení vlastní práce

Celková cena:
Kdy:
Kde:
Rozsah: 2 denní (16 vyučovacích hodin).
Určen pro: sociální pracovníky, psychology, psychoterapeuty, studenty.
Lektoři: MUDr. Olga Kunertová, Mgr. Barbora Hrušková.

Napsali o kurzu:

„Velmi děkuji za celý kurz, který mě naplnil velkou nadějí. Kurz je vynikající praktická příprava pro studenty i psychology z praxe. Vynikající zážitek s reflektujícím týmem, vlastní zkušenost ošetřená přímo lektory, díky! Velmi laskavý, vstřícný a efektivní přístup lektorky Báry. Velké díky!“

„Na kurzu jsem nejvíce ocenila možnost pozorovat individuální terapii, různorodost výukových metod, bohatost programu. Práce na kurzu byla radostná a velmi obohacující.“

Narativní práce s důsledky traumatu

Lidé, kteří prožili nějaké trauma, se často obviňují z toho, že něco takového dopustili. Trpí pocity, že něco cenného bylo narušeno, většinou ale nemají moc příležitostí to vyjádřit. Představíme vám jeden z konceptů narativního přístupu.

VÍCE

Lidé, kteří prožili nějaké trauma, se často obviňují z toho, že něco takového dopustili. Trpí pocity, že něco cenného bylo narušeno, většinou ale nemají moc příležitostí to vyjádřit. Představíme vám jeden z konceptů narativního přístupu „Chybějící ale skrytě přítomné“ a ukážeme vám, jak je možné jej při práci s těmito lidmi využít.
Obsah:
Představení narativního přístupu.
Dvojité naslouchání.
Práce s hodnotami.
Chybějící ale skrytě přítomné.
Naučíte se:
Využít klientových potíží k identifikaci jeho hodnot.
Hledat momenty, kdy se klient zachoval podle svého preferovaného sebeobrazu.
Rozvíjet jeho preferovanou identitu.
Vyzkoušíte si vše v konkrétním cvičení.

Celková cena: 2 700 Kč + 21 % DPH.
Kdy: 18. 4. 2024 nebo 13. 6. 2024.
Kde: školící centrum Celesta, Praha 3.
Rozsah: 1 denní (8 vyučovacích hodin).
Určen pro: sociální pracovníky, psychology, psychoterapeuty, studenty.
Lektoři: MUDr. Olga Kunertová, Mgr. Barbora Hrušková.

Základy koučování pro pracovníky neziskových organizací

Kurz nabízí efektivní způsob vedení týmů, který umožňuje zvyšovat výkonnost a zkvalitňuje vztahy mezi lidmi.

VÍCE

Kurz nabízí efektivní způsob vedení týmů, který umožňuje zvyšovat výkonnost a zkvalitňuje vztahy mezi lidmi. Metodu koučování je možné využít při stanovování výkonnostních i rozvojových cílů, hodnocení výsledků nebo řešení problémových situací.
Obsah:
Limity zadávání instrukcí
Stanovování cílů SMART
GROW model
Všímavost a zaměření pozornosti
Mapování současného stavu jako východisko pro zdroje
Hledání alternativ řešení
Vytváření akčních plánů
Motivace v koučování
Zpětná vazba v koučování
Podporování odpovědnosti za úkol / problém
Dozvíte se:
Jak motivovat k dosahování cílů
Jak podporovat vnitřní motivaci
Jak pomocí otázek rozkrývat nové alternativy řešení problémů
Naučíte se:
Stanovovat SMART cíle a do jejich tvorby zapojovat podřízené
Pomoci členům týmu jasně identifikovat rozvojové potřeby
Podporovat sebereflexi a uvědomění úrovně svých kompetencí

Celková cena:
Kdy:
Kde: 
Rozsah: 2 denní (16 vyučovacích hodin).
Určen pro: manažery neziskových organizací.
Lektoři: MUDr. Olga Kunertová, Mgr. Štěpánka Podrazilová.

Jak přistupovat k osobám s psychickým onemocněním

Tento kurz je určen pro profesionály v pomáhajících profesích. Předmětem kurzu je získání povědomí o tom, jak psychiatrická diagnóza může ovlivňovat chování klienta. Akreditováno MPSV.

VÍCE

Předmětem kurzu je získání povědomí o tom, jak psychiatrická diagnóza může ovlivňovat chování klienta, jaké specifické situace mohou nastat při práci s ním a jak s nemocným v takových situacích komunikovat.
Obsah:
Mapování toho, co z toho, co si o psychických nemocech myslíme je fakt a co jenom pověra.
Představíme různé teorie a koncepty, týkající se toho, jak nemocným efektivně pomáhat.
Budeme se zabývat tím, na co si dát v případě práce s psychicky nemocným pozor, jak s ním komunikovat a kdy je potřeba jej chránit a kdy případně sebe.
Dozvíte se:
Jak se cítí a co prožívá psychicky nemocný.
Jak nemoc ovlivňuje člověka.
Jak s nemocným efektivně komunikovat.
Naučíte se:
Připojovat se a naslouchat tam, kde je to možné.
Přijímat příslušná opatření tam, kde je to nutné.

Celková cena: 2 700 Kč (osvobozeno od DPH).
Kdy: 23. 5. 2024 (9.00 – 17.00 hod.)
Kde: Praha (přesné místo upřesníme později).
Rozsah: 1 den (8 vyučovacích hodin).
Určen pro: sociální pracovníky.
Lektoři: MUDr. Olga Kunertová, Mgr. Veronika Jelenová.

Napsali o kurzu:

„Na obsahu kurzu jsem nejvíc ocenila netradiční přístup, spíše než holé předání informací zazněly podněty, s nimiž lze pracovat a rozvíjet je.“

„Skvělý prostor pro sdílení zkušeností a různých pohledů, komorní prostředí, otevřenost.“

„Lektorky byly milé, vstřícné a tento kurz byl pro mne velice obohacující.“

„Lektorky jsou odborníci na daná témata, trpělivě zodpovídaly všechny otázky i tématům původně neplánovaným.“

Radikální přítomnost: jak vnášet lidskost do terapeutické praxe (Sheila McNamee, Ph.D.)

Tento seminář nabídne způsoby, jak můžeme pokračovat společně navzdory rozdílům.

VÍCE

Seminář povede emeritní profesorka komunikace na University of New Hampshire a spoluzakladatelka a viceprezidentka Taos Institute Sheila McNamee, Ph.D.

Ve své práci se opírá o myšlenky a východiska sociálního konstrukcionismu a zaměřuje se na dialogickou transformaci v různých sociálních a institucionálních kontextech včetně psychoterapie, procesů v organizacích, vzdělávání, zdravotnictví a místních komunit.

Je autorkou a spoluautorkou mnoha knih a článků o využití sociálně konstrukcionistických myšlenek v praxi v těchto oblastech.

Cílem její práce je přivádět k sobě komunity lidí s diametrálně odlišnými názory a podporovat je ke společnému vytváření životaschopné budoucnosti.

Sheila pravidelně přednáší a poskytuje konzultace na univerzitách, soukromých institutech, v organizacích i komunitách na národní i mezinárodní úrovni.

www.taosinstitute.net/about-us/people/institute-officers-and-board-of-directors/board-of-directors/sheila-mcnamee

Radikální přítomnost, inspirovaná myšlenkou Gregoryho Batesona (1972), že „mysl je sociální“, obrací naši pozornost k interaktivním procesům, které zvou účastníky ke zvídavému dotazování, při němž lze s respektem objevovat konkurenční nebo odlišné pohledy na svět.  Prostřednictvím dialogického zkoumání lze koordinovat a vyjednávat nové formy porozumění.  Radikální přítomnost nás vyzývá, abychom se postavili dominantním psychologickým diskurzům, které definují, kontrolují a omezují způsoby, jakými žijeme a přemýšlíme. Přesouvá naši pozornost od diagnostiky a léčby jednotlivců ke zkoumání širších vztahových a institucionálních souvislostí a způsobů, jakými mohou být profesionálové i běžní lidé vnímaví, přítomní a otevření vůči rozmanitým formám života, čímž zpochybňují naše zavedené sociální instituce a praktiky.

To nám přináší otázku – do jaké pozice se můžeme v tomto stále složitějším a rozmanitějším světě postavit, abychom dokázali být nadmíru soustředění a pozorní k rozvíjejícímu se procesu utváření vztahu s našimi klienty a mezi sebou navzájem?

Radikální přítomnost zahrnuje aktivní pozornost k procesům vzájemného vztahování se jako takovým. Může nám pomoci žít v napětí odlišnosti. Místo toho, abychom odlišné světonázory definovali jako špatné, nesprávné nebo iracionální, je naší výzvou hledat v druhém dobro, „správnost“ a racionalitu.  Život v napětí odlišnosti vyžaduje posun od upřednostňování shody k zaměření pozornosti na nové formy porozumění.  A tyto nové formy porozumění vycházejí z vnímání lidství toho druhého navzdory odlišnosti.  Slovy Ludwiga Wittgensteina se musíme ptát: Jak můžeme pokračovat společně?  Tento seminář nabídne způsoby, jak můžeme pokračovat společně navzdory rozdílům.

Cena: 2 990 Kč + DPH 21 %. 
Kdy: 29. 4. 2024 (9.00 – 16.30 hod.)
Kde: Skautský institut, Staroměstské náměstí 4/1, Praha.
Určen pro: sociální pracovníky, psychology, psychoterapeuty, studenty.
Lektor: Sheila McNamee, Ph.D. (konsekutivní tlumočení z angličtiny zajištěno).
Využití na řešení orientovaného přístupu v přímé práci s klienty

V kurzu se seznámíte se základními principy přístupu zaměřeného na řešení (SFBT – Solution Focused Brief Therapy). Akreditováno MPSV.

VÍCE

Třídenní kurz, akreditovaný MPSV, je určen pro pracovníky pomáhajících profesí pro přímou práci s klienty. Kurz je též velmi snadno využitelný pro skupinový dialog a management v rámci týmu.
Obsah:
V kurzu vás teoreticky i prakticky seznámíme se základními principy přístupu zaměřeného na řešení (SFBT – Solution Focused Brief Therapy).V přátelském kruhu menší skupiny účastníků z různého profesního prostředí si vyzkoušíte základní nástroje přístupu, který je zaměřen především na posílení kompetencí klienta v rámci zvládání náročných životních situací.
Naučíte se:
Ve své praxi poté nejen využijete to, co již znáte a co se vám osvědčuje, ale rozšíříte si také své možnosti práce o jednoduché a efektivní postupy. Praktická náplň kurzu vám pomůže popisovat cíle vaší práce způsobem, který vám umožní efektivněji pracovat na jejich plnění, uchopitelně mapovat pokrok,
a celkově se lépe orientovat v procesu práce s vašimi klienty.

Celková cena: 6 990 Kč (osvobozeno od DPH).
Kdy: 17. 10. 2024, 18. 10. 2024 a 7. 11. 2024.
Kde: Praha (přesné místo upřesníme později).
Rozsah: 3 denní (24 vyučovacích hodin).
Určen pro: sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, psychology, psychoterapeuty.
Lektoři: Mgr. Štěpánka Podrazilová, Mgr. Adam Wiesner, PhD., Mgr. Barbora Hrušková

Práce s nemocnými a umírajícími

Narativní práce s umírajícími osobami

Kurz pro ty, kteří jsou v profesionálním nebo osobním kontaktu s ne­léčitelně nemocnými a umírajícími a jejich blízkými a chtějí se inspirovat k novým způsobům práce s těmito lidmi. Narativní přístup přináší možnosti rekonstruovat životní příběh klientů a umožnit jim cítit se opět jako autoři svého života, jako lidské bytosti. Akreditováno MPSV.

VÍCE

Jednodenní kurz pro ty, kteří jsou v profesionálním nebo osobním kontaktu s ne­léčitelně nemocnými a umírajícími a jejich blízkými a chtějí se inspirovat k novým způsobům práce s těmito lidmi. Narativní přístup přináší možnosti rekonstruovat životní příběh klientů a umožnit jim cítit se opět jako autoři svého života, jako lidské bytosti.

Obsah:

Představení reautorizačního rozhovoru
Souvislost kvality života s vnímáním sebe sama
Práce na znovunalezení ztraceného vlivu na vlastní život v jeho terminálním stádiu
Dozvíte se:
Jak narativní terapeut smýšlí o lidské identitě
Jaké jsou základní narativní postupy
Jak je možné využít narativní postupy v práci s umírajícími
Naučíte se:
Hovořit s klientem o jeho hodnotách
Hledat momenty, kdy se klient může vnímat jako takový člověk, jakým chce být
Vracet klientovi zpět do života pocit vlivu na jeho vývoj
Vyzkoušíte si vše v konkrétním cvičení
 
Celková cena: 2 700 Kč.
Kdy: 11. 4. 2024 (9.00 – 17.00 hod.).
Kde: školící centrum Celesta Praha, Seifertova 17, Praha 3.
Rozsah: 1 den (8 vyučovacích hodin).
Určen pro: psychoterapeuty, sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách i širší veřejnost, kterou téma zajímá.
Lektoři: MUDr. Olga Kunertová, Pavla Doláková.
Jak obstát v komunikaci s pacientem – webináře

Zprostředkujeme vám několik jednoduchých komunikačních strategií, které vás ochrání před stresem a nepříjemnými situacemi , usnadní vám život a přinesou vám více uspokojení z práce. Cyklus pro lékaře a pracovníky ve zdravotnictví.

VÍCE

PŘIPRAVUJEME
Klidný a spolupracující pacient.
Cyklus kurzů pro lékaře a pracovníky ve zdravotnictví.
Cílem kurzů je naučit se jednoduché komunikační strategie, díky kterým budete:
– mít méně stresu a nepříjemných situací,
– lépe komunikovat s pacienty i jejich blízkými,
– cítit více uspokojení z práce.

​​Témata jednotlivých kurzů:
– pacient je nešťastný, zoufalý a pláče,
– pacient začíná být agresivní,
– příbuzný se vás snaží obvinit ze smrti svého blízkého.

Ke každému tématu je připraven živý webinář s navazujícím tréninkovým dnem.

Co čekat od webináře?
Ukázkovou situaci a její následný rozbor, diskuzi o důvodech chování a stručné představení základních principů komunikačních dovedností, které lze v dané situaci použít.  Délka 2 hodiny.
Co čekat od tréninkového dne?
Lepší usazení nabitých vědomostí a praktický trénink přímo v modelových situacích s kolegy. Délka 8 hodin.
Cena celého balíčku: 3.000 Kč za 3 webináře + 3 tréninkové dny

Máte jakýkoliv dotaz? Napište nám na vzdelavani@gaudia.cz
Kurzy vznikly za podpory Nadace O2.

Termíny:

 1. Jak zvládnout situaci, kdy pacient pláče

Webinář:
Tréninkový den:

 1. Jak zvládnout situaci, kdy je pacient agresivní

Webinář:
Tréninkový den:

 1. Jak zvládnout situaci, kdy nás obviňuje příbuzný

Webinář:
Tréninkový den:

Všechny dopolední webináře vede Pavla Doláková, odpolední MUDr. Olga Kunertová.
Tréninkové dny vede MUDr. Olga Kunertová společně s Pavlou Dolákovou.
Budeme se na vás těšit!

Celková cena za vzdělávací balíček: 
Kde: online prostřednictvím platformy ZOOM.
Rozsah: 2 hodiny.
Určen pro: pracovníky ve zdravotnictví, lékaře.
Lektoři: MUDr. Olga Kunertová, Pavla Doláková.

 
PŘIHLÁŠKA
Narativní práce s pozůstalými osobami

Lidé, kteří ztratili někoho blízkého, mají často pocit, že spolu s ním odešla i část jich samotných. Tato okolnost obvykle stojí za tím, proč je pro ně těžké se od zemřelého odpoutat a žít svůj život dále. Akreditováno MPSV.

VÍCE

Lidé, kteří ztratili někoho blízkého, mají často pocit, že spolu s ním odešla i část jich samotných. Tato okolnost obvykle stojí za tím, proč je pro ně těžké se od zemřelého odpoutat a žít svůj život dále. Michael White, zakladatel narativní praxe, vypracoval mimo jiné postup, jak těmto lidé pomoci zůstat se svým ztraceným blízkým dál v kontaktu takovým způsobem, který pozůstalého nehandicapuje, ale naopak.
Obsah:
Představení narativního přístupu.
Předpoklad správného truchlení.
Práce na znovu nalezení ztracených hodnot v životě pozůstalého.
Dozvíte se:
Jak narativní terapeut smýšlí o truchlení.
Jaké jsou základní narativní postupy.
Jak pracovat s pozůstalými.
Naučíte se:
Hovořit s klientem o pro něj důležitých momentech, sdílených se zemřelým.
Hledat momenty, kdy může klient nadále rozvíjet důležité části vlastního sebeobrazu.
Vracet ohrožené hodnoty klientovi zpět do života.
Vyzkoušíte si vše v konkrétním cvičení.
 
Celková cena: 2 700 Kč.
Kdy: 
Kde: 
Rozsah: 1 den (8 vyučovacích hodin).
Určen pro: psychoterapeuty, sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách i širší veřejnost, kterou téma zajímá.
Lektoři: MUDr. Olga Kunertová, Pavla Doláková.
PŘIHLÁŠKA
Jak obstát v komunikaci s pacientem – tréninkové dny

Trénink modelových situací s kolegy na téma: Jak zvládnout situaci, kdy pacient pláče, Jak zvládnout situaci, kdy je pacient agresivní, Jak zvládnout situaci, kdy nás obviňuje příbuzný.

VÍCE

PŘIPRAVUJEME
Klidný a spolupracující pacient.
Cyklus kurzů pro lékaře a pracovníky ve zdravotnictví.

Cílem kurzů je naučit se jednoduché komunikační strategie, díky kterým budete:

 • mít méně stresu a nepříjemných situací,
 • lépe komunikovat s pacienty i jejich blízkými,
 • cítit více uspokojení z práce.

​​Témata jednotlivých kurzů:

 • pacient je nešťastný, zoufalý a pláče,
 • pacient začíná být agresivní,
 • příbuzný se vás snaží obvinit ze smrti svého blízkého.

Ke každému tématu je připraven živý webinář s navazujícím tréninkovým dnem.

Co čekat od webináře?Ukázkovou situaci a její následný rozbor, diskuzi o důvodech chování a stručné představení základních principů komunikačních dovedností, které lze v dané situaci použít.  Délka 2 hodiny.

Co čekat od tréninkového dne?
Lepší usazení nabitých vědomostí a praktický trénink přímo v modelových situacích s kolegy. Délka 8 hodin.

Cena celého balíčku: 3.000 Kč za 3 webináře + 3 tréninkové dny
Máte jakýkoliv dotaz? Napište nám na vzdelavani@gaudia.cz
Kurzy vznikly za podpory Nadace O2.

Termíny:

 1. Jak zvládnout situaci, kdy pacient pláče

Webinář:
Tréninkový den:

 1. Jak zvládnout situaci, kdy je pacient agresivní

Webinář:
Tréninkový den:

 1. Jak zvládnout situaci, kdy nás obviňuje příbuzný

Webinář:
Tréninkový den:

Všechny dopolední webináře vede Pavla Doláková, odpolední MUDr. Olga Kunertová.
Tréninkové dny vede MUDr. Olga Kunertová společně s Pavlou Dolákovou.

Budeme se na vás těšit!

Celková cena za vzdělávací balíček: 
Kde:
Rozsah: 8 vyučovacích hodin.
Určen pro: pracovníky ve zdravotnictví, lékaře.
Lektoři: MUDr. Olga Kunertová, Pavla Doláková.

PŘIHLÁŠKA

Krizová intervence

Jak hovořit s člověkem v krizi 1

Kurz o tom, jak využít základní metodické postupy systemických přístupů pro specifický kontext práce s krizovými stavy a situacemi. Akreditováno MPSV.

VÍCE

Jednodenní kurz zaměřený na konkrétní praktické nástroje využitelné pro práci s klienty v náročných/krizových situacích. Kurz klade důraz na sdílení zkušeností z praxe a prozkoumávání možností, jak jednotlivé nástroje převádět do konkrétní praxe účastníků.
Obsah:
Koncept krize v systemickém přemýšlení – co a kdo ji určuje.
Základní zásady komunikace s člověkem, který se nachází ve stavu krize – připojení, aktivní naslouchání.
Užitečné nástroje pro práci se sebou.
Sdílení zkušeností, praktický nácvik.
Naučíte se:
Přemýšlet o krizi z různých úhlů a reflektovat svou pozici.
Základní praktické metody a nástroje práce s krizovými stavy a situacemi.

Celková cena: 2 700 Kč (osvobozeno od DPH).
Kdy: 30. 5. 2024 (9.00 – 17.00 hod.).
Kde: školící středisko Celesta, Praha 3.
Rozsah: 1 den (8 vyučovacích hodin).
Určen pro: pomáhající profese.
Lektoři: Mgr. Barbora Hrušková, Mgr. Gabriela Špačková.

Systemický přístup k práci s krizí

V kurzu vám představíme základní metodické postupy systemických přístupů a jejich využití pro specifický kontext práce s krizovými stavy a situacemi. Akreditováno MPSV.

VÍCE

Výcvik v krizové práci je naše stálice už mnoho let. Jsme sehraný tým lektorek/psychoterapeutek s přímou zkušeností z krizové práce a tenhle kurz je taková naše srdcovka 😊
Na základě vaší dlouhodobé poptávky pro vás připravujeme rozšířený výcvik v krizové práci v rozsahu 150 hodin.
To nám umožní:

 • Věnovat se důležitým tématům krizové práce podrobněji.
 • Mít dostatek prostoru pro nácvik a reflexi.

V průběhu výcviku vám představíme základní metodické postupy systemických přístupů a jejich využití pro specifický kontext práce s krizovými stavy a situacemi.
Osvěžíte si základy pomáhajícího rozhovoru, které jsou použitelné i v běžných v situacích, a naučíte se, jak je využít při práci s krizí.
Teoretická východiska a konkrétní nástroje, která pro práci s krizí nabízí systemický rámec, vám pomůžeme propojit s praxí, aby to celé dávalo smysl a mohli jste se o to opřít.
Budete mít příležitost vyzkoušet si práci v konkrétních krizových situacích mapovat vlastní posun.
Využijete i to, co už znáte a co se vám v praxi osvědčuje.
Co s námi zažijete:

 • Pohodovou atmosféru menší skupiny max. 16 účastníků z různorodých profesních prostředí a práci v malých skupinkách.
 • Čas, kdy se nenudíte a radost z učení – zvedáme se ze židlí, pracujeme v různých formátech, střídáme aktivity, učíme se, ale taky se u toho bavíme.
 • Příjemnou, bezpečnou a inspirativní atmosféru, ve které je prostor pro společné učení se a vzájemné sdílení zkušeností.
 • Trénink vedení krizového rozhovoru, praktikování v menších skupinách modelových situací i situací z vaší vlastní praxe, cílený nácvik (deliberate practice) konkrétních situací – to vše, abyste se ve své vlastní praxi dokázali spolehnout sami na sebe a nebáli se toho 😊

Co se naučíte:

 • Používat konkrétní postupy krizové práce v různých krizových situacích (vypjaté emoční stavy všeho druhu, sebepoškozování, sebevražedné myšlenky atd.).
 • Pracovat v různých formách – krizová intervence naživo, online, telefonická nebo chatová.
 • Reflektovat vlastní práci – svou roli a pozici, své předpoklady, hranice i volené postupy.
 • Všímat si vlastních emocí a umět s nimi užitečně nakládat.

Tři zkušené kmenové lektorky a jejich hosté.
Těšíme se na vás v Brně a Praze.

Napsali o kurzu:
„Na tomto kurzu je jedinečné, že pohlíží na krizovou intervenci optikou systemického přístupu. Pokud se nechcete biflovat zpaměti jednotlivé kroky, ale raději si pomocí zážitkové pedagogiky a skupinových diskusí dojít k postmodernímu uvažování o krizi a vlastnímu stylu krizové práce, krizová intervence od Gaudia je pro vás to pravé!“
 
„Kvalitní kurz = Gaudia. Práce s krizí je základ, který by měl mít každý sociální pracovník. Gabča a Bára jsou úžasné, moc se mi líbí jejich podporující přístup.“

„Kurz patřil k nejlepším, jaké jsem absolvovala, jsem maximálně spokojená. Velmi se mi líbil přístup lektorek a styl výuky, který používaly. Tím, že jsme si na principy krizové práce přicházeli sami ve skupinových diskusích a v rámci aktivit, jsme si je lépe ukotvili. Ze začátku bylo těžké zorientovat se v procesu KI, protože jsme neměli osnovu, které by bylo možné se držet. Díky tomu jsme ale dostali možnost naučit se flexibilitě a vyvinout si vlastní styl krizové práce.“
„Kurz krizové intervence v Gaudia mi ohromně vyhovoval svým postmoderním přístupem – dostali jsme množství podnětů ke krizové práci od lektorů i od sebe. Na co si člověk přijde sám (čemu se dokáže déle věnovat bez toho, aby ho to unavilo), to se mnohem lépe vybavuje.“

BRNO
Školící centrum KAFARA – Fryčajova 78/16, Brno – Obřany.
Termíny:
16. 01. – 17. 01. 2025
20. 02. – 21. 02. 2025
20. 03. – 21. 03. 2025
24. 04. – 25. 04. 2025
22. 05. – 23. 05. 2025
19. 06. – 20. 06. 2025
11. 09. – 12. 09. 2025
23. 10. – 24. 10. 2025
27. 11 – 28. 11. 2025
Rozsah: 18 denní výcvik (150 vyučovacích hodin).
Akreditace MPSV.
Celková cena: 38 000 Kč (osvobozeno od DPH).
Určen pro: sociální pracovníky, psychology, psychoterapeuty, zdravotnické a další pomáhající profese. Výcvik je také vhodný pro studenty, kteří by v budoucnu chtěli zamířit do pomáhajících profesí nebo zvažují psychoterapeutický výcvik, ale nechtějí se zatím zavázat k tak dlouhodobému vzdělávání.
Lektoři: Mgr. Gabriela Špačková, Mgr. Tereza Janačíková Nováková, Štěpánka Machalická a hosté.
 
PRAHA
Školící prostory: školící centrum Celesta, Praha 3.
Termíny:
12. 09. – 13. 09. 2024
24. 10. – 25. 10. 2024
21. 11. – 22. 11. 2024
05. 12. – 06. 12. 2024
23. 01. – 24. 01. 2025
13. 02 – 14. 02. 2025 
06. 03. – 07. 03. 2025
10. 04. – 11. 04. 2025
29. 05. – 30. 05. 2025
Rozsah: 18 denní výcvik (150 vyučovacích hodin).
Akreditace MPSV.
Celková cena: 38 000 Kč (osvobozeno od DPH).
Určen pro: sociální pracovníky, psychology, psychoterapeuty, zdravotnické a další pomáhající profese. Výcvik je také vhodný pro studenty, kteří by v budoucnu chtěli zamířit do pomáhajících profesí nebo zvažují psychoterapeutický výcvik, ale nechtějí se zatím zavázat k tak dlouhodobému vzdělávání.
Lektoři: Mgr. Barbora Hrušková, Mgr. Gabriela Špačková, Štěpánka Machalická a hosté.
Jak hovořit s člověkem v krizi 2

Navazuje na kurz Jak hovořit s člověkem 1. Naučíte se základní praktické metody a nástroje práce s krizovými stavy a situacemi. Akreditováno MPSV.

VÍCE

Navazující kurz nabízí úvod do konstruktivistického pojetí práce s krizí. Zaměřují se na to, jak prakticky využít základní metodické postupy systemických přístupů pro specifický kontext práce s krizovými stavy a, v obecnější rovině, vyhrocenými situacemi.  Mnohé z toho, co učí klasické krizově intervenční postupy, jako zaměření se na aktuální problém, snaha podpořit klientovy vlastní kompetence a řešit aktuální situaci se shoduje právě se základními principy přístupu ke klientovi v systemice. Kurzy nabízí několik konkrétních a osvědčených nástrojů, které výrazně usnadňují práci s krizí – ať už je to krize na straně klienta nebo pracovníka.
Obsah:
Další nástroje vedení rozhovoru – 6 užitečných otázek.
Koncept pomoci a kontroly.
Sdílení zkušeností, praktický nácvik.
Naučíte se:
Přemýšlet o krizi z různých úhlů a reflektovat svou pozici
Základní praktické metody a nástroje práce s krizovými stavy a situacemi.
 
Celková cena: 2 700 Kč (osvobozeno od DPH).
Kdy: 31. 5. 2024 (9.00 – 17.00 hod.).
Kde: školící středisko Celesta, Praha 3.
Rozsah: 1 den (8 vyučovacích hodin).
Určen pro: pomáhající profese.
Lektoři: Mgr. Barbora Hrušková, Mgr. Gabriela Špačková.
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google